Search

KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI (YAGA) 


Ülkemizin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırımı yönlendirme ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesine katkı sağlanması ve yatırımların doğru ve etkin yapılabilmesi maksadıyla Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı, 37/2008 no.lu yasa ile 2008 yılında kurulmuştur. 

YAGA’nın Vizyonu;                                                                                                                                                                                                

Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve toplumun artan yaşam standardına katkı koymaktır.

YAGA’nın Misyonları;     

  • Yatırım ikliminin iyleştirilmesine katkı sağlamak,
  • Yatırımların tanıtımını yapmak,
  • Yerli/Yabancı ayrımı yapılmaksızın tüm yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmak, 
  • Proje geliştirmektir.

 

KOBİGEM, 25.09.2018 tarihli ve TE(K-I)1129-2018 no.lu Bakanlar Kurulu kararı ile YAGA çatısı altında finansal ve kurumsal yapıdaki birleşmeninde etkisiyle misyon ve vizyonları çerçevesinde hem iç hem dış yatırımcının finansal ve teknik desteği bir çatı altında bulabileceği bir kurum haline gelmiştir.

 

 

 

KOBİ GELİŞTİRME VE MERKEZİ (KOBİGEM)

Bakanlar Kurulu'nun 14.07.2010 tarih ve K-400-2010 karar ile Reel Sektörün rekabet gücünün arttırılması çalışmaları kapsamında Kobi'lere özel (Eğitim, Danışmanlık, Pazarlama, Hibe Programları, Kredi Destekleri ve benzeri) faaliyet ve projelerin yürütülmesine yönelik olarak konu ile ilgili idari kapasitenin geliştirilmesi amacı ile bir çekirdek yapılanmanın Ekonomiden sorumlu Bakanlığın bünyesinde oluşturulmasına karar verilerek kurulmuştur. Merkez tüm programlarını Ekonomi ve Enerji Bakanığı adına TC Kalkınma Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİO) ve KOBİ'leri temsil eden Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirir.

Amacı;                                                                                                                                                                                                                   

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin;                                     

  • Payını ve etkinliğini artırmak, 
  • Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
  • Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.

Merkezimizin vizyonu;                                                                                                                                                                                         

Ülkemiz KOBİ’lerini dünya pazarlarında rekabet edebilecek bir düzeye getirerek, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin bir rol oynayan dünyada benzer ülkelerde örnek alınan bir kuruluş olmak,

Misyonumuz ise;                                                                                                                                                                                                    

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmetler ve destekler sunarak KOBİ’lerin  ekonomik ve sosyal paylarını artırmaktır.

 

Back To Top