Search

Genel Bilgi - Yatırımcılar için Yatırım ve Teşvik Rehberi

 

  • Yerli ve Yabancı tüm yatırımcılara eşit muamele yapılması,
  • Kazançların transferinde herhangi bir limitin olmaması,
  • Anahtar konumda olan personelin yurtdışından getirilebiliyor olması,
  • Gayrimenkul edinme imkanının olması ve mülkiyet haklarının korunması,
  • Yatırımları destekleyici hükümet politikalarının mevcudiyeti.

 

 

 Teşvik Yasası Altında Uygulanan Yatırım Teşvikleri

KKTC’nde yatırım yapmak isteyen girişimcilere yerli yada yabancı yatırımcı olup olmadığına bakılmaksızın, Teşvik Belgesi verilmek suretiyle aşağıdaki yatırım teşvikleri uygulanmaktadır. Teşvik Belgesi Devlet Planlama Örgütü tarafından verilmektedir. 

  Yatırım İndirimi

         Devlet Planlama Örgütü’nün kalkınma planları ve/veya yıllık programlar çerçevesinde belirleyeceği Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Özel  Önem           Taşıyan Sektörlerde yapılacak yatırımlarda yatırım indirimi oranı mal oluş bedeli üzerinden %200’dür. Diğer sektörler   ve  yörelerde  yapılacak             yatırımlarda ise yatırım indirimi oranı mal oluş bedeli üzerinden %100’dür. 

         Güzelyurt, Lefke, İskele ve Geçitkale Bakanlar Kurulu tarafından Kalkınmada Öncelikli Bölgeler olarak belirlenmiştir.

 Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti

Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırıma konu makine ve bunlara ait teçhizatlar her türlü gümrük vergisi ve fondan muaftır.

 Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması

Teşvik Belgesi kapsamında ithal ve yerli makine ve teçhizatlara %0 Katma Değer Vergisi uygulanır.

 Arsa, Arazi ve Bina Temini

Teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımcıların taşınmaz mal talep etmeleri halinde, bu talepler yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve imkanlar  ölçüsünde değerlendirilerek kiralama yöntemiyle bu kişilere öncelikle verilir.  

 İnşaat Ruhsatı İle İlgili Vergi, Resim, Harç ve Her Türlü Katkı Payı Muafiyeti

Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar, bina inşaat ruhsatı ile ilgili resim, harç ve her türlü katkı payından muaftır.

 Sermaye Artırımları İle İlgili Pul Vergisi İndirimi

Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için sermaye artırımı esnasında alınacak pul vergisinde Tüzükle belirlenen bir indirim  sağlanır.

 İpotek İşlemleriyle İlgili Harç İndirimi

Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik kullanılacak krediler için gerekli ipotek işlemlerinde pul ve kayıt harçlarında  Tüzükle belirlenen bir indirim uygulanır.

 

 Vergi Mevzuatı Altında Uygulanan Teşvikler

 

Amortismana bağlı yeni ve/veya ithal edilmiş aşağıdaki ekonomik kıymetlerin işletme tarafından satın alınmış, imal veya inşa edilmiş ve ilk defa işletilmiş veya ilk defa kullanılmış olması halinde, Gelir ve Vergi Yasasında belirtilen şartlara uyulması koşulu ile yatırım indirimleri uygulanır. Yatırım indirimine bina, makine, tesisat, işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olan araç ve gereçler ile benzeri amortismana tabii aktif kıymetlerin (özel salon tipi araçlar hariç) maliyet bedelleri esas teşkil eder.

Yatırım indiriminin oranı %50 (yüzde elli)’dir.

Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın önerisi ile Bakanlar Kurulu bu oranı kalkınmada öncelikli yöreler ve Teşvik Yasası ile Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası’nda belirtilen, özel önem taşıyan sektörlerde yapılan yatırımlar için yapılan yatırımın %100’üne kadar artırabilir veya yasal orandan az olmamak üzere yeni oran tespit edebilir.

Yatırım indirimleri ile ilgili özel teşvik yasalarında kurallar bulunması halinde, Gelir Vergisi Yasası’nda belirtilen indirim oranları yerine ilgili teşvik yasalarında öngörülen oranlar ve esaslar uygulanır.

  • Amortisman İndirimleri

Makine ve Tesisat: %10

Salon Tipi Motorlu Araçlar ve Motosikletler: %15

“T” Lisanslı Motorlu Araçlar: %25

Diğer Motorlu Araçlar (Kamyon, Otobüs, Van, Yük Arabaları vb.): %25

Endüstriyel Bina ve Oteller: %4

Dükkan ve İkametgah: %3

Döşeme ve Demirbaş: %10

  • Diğer İndirimler:

Kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve kuruluş giderleri ile hava paraları, muhasebe kayıtlarındaki değerleri üzerinden eşit miktarda beş yıl  içinde amorti edilir.

Patent ve patent hakları için yapılan giderler.

Satın alınan ve değeri satın alındığı yılın başındaki yürürlükte bulunan bir aylık brüt asgari ücreti aşmayan alet, edevat, mefruşat ve  demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider kaydedilebilir.  

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dış ülkelere mal ve hizmet ihraç edenlerin bu ihracatlardan elde ettikleri hasılatlarının %20’si Kurumlar Vergisinden istisnadır. Ancak, hesaplanacak %20 istisna miktarı ihracatlardan sağlanan safi kazancın %80’ine eşit miktarını aşamaz.
  • Her türlü mal ihracatı ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler Katma Değer Vergisi’nden istisnadır. Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV, yükümlünün vergiye bağlı işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’nden indirilir. Vergiye bağlı işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması halinde indirilemeyen KDV, işlemleri yapanlara ilgili tüzükte belirlenen esaslar çerçevesinde iade olunur.

 Aşağıda belirtilen KKTC ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve kara yolu ile yapılan taşıma işlemleri ile transit taşıma işleri    KDV’nden istisnadır. 

- Yabancı bir ülkede başlayıp KKTC’nden geçerek yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleri        

- Yabancı bir ülkede başlayıp KKTC’nde sona eren taşımacılık işleri                                                                                                                      

-  KKTC’nde başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleri.                                                                                                      

KKTC’nde faaliyet gösteren ulaştırma kurumları tarafından verilen yolcu taşıma hizmetleri karşılığında nakden veya hesaba alınan yolcu taşıma ücretleri istisna kapsamı dışındadır.  Mevzuata göre uluslararası taşımacılık işleri yapanlar, yukarıda ihracat işlemleri yapanlar için de belirtildiği gibi alımlar üzerinden ödedikleri Katma Değer Vergisini indirim veya iade hakkına sahiptirler.                                                                                                                                                                                                   

  • Yükümlülerin münhasıran gelir getirmek amacıyla işletmelerinde kullandıkları deniz ve hava taşıma araçlarına liman ve hava meydanlarından verilen hizmetler Katma Değer Vergisi’nden istisnadır.

 

 Devlet Destekleri

KKTC Sanayi Dairesi'nin sayfasından Devlet Destekleri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

KKTC Tarım Bakanlığı tarafından verilen Tarımsal Destekler için tıklayınız.

 

 İlgili Mevzuatlar

Devlet Planlama Örgütü

Back To Top